รายละเอียดของโครงการ

โครงการพัฒนาต้นแบบเกมส์ออนไลน์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว สำหรับครอบครัวเด็กวัยประถม หรือ iSafe Family Game Project (ชื่อย่อ iSafe) เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาเกมส์ออนไลน์ ด้วยแนวคิด Game-based Learning เพื่อให้เป็นสื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวที่มีบุตรหลานอยู่ในช่วงวัยประถมศึกษา อายุ 6-9 ปี หรือ ป.1-4 โดยยกระดับเนื้อหาการเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย ซึ่งเป็นทักษะชีวิต (Life Skills) ที่สำคัญสำหรับเด็ก ๆ จากศูนย์เรียนรู้ “Safety Hunter” (ชั้น 6 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว) สู่แพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อให้เป็นต้นแบบของการพัฒนา “เกมส์ออนไลน์” ที่คำนึงถึงพัฒนาการตามวัย ธรรมชาติการเรียนรู้ และความปลอดภัยในการใช้งานสื่อออนไลน์สำหรับเด็ก ๆ ที่เกิดจากการออกแบบอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Design) ระหว่างนักวิจัย กุมารแพทย์ นักออกแบบเกม ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน เด็กและเยาวชน

โครงการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าปราศจากผู้สนับสนุนหลักและงบประมาณ คือ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และองค์กรร่วมดำเนินงาน ได้แก่ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนภาคีเครือข่าย อาทิ บริษัท นีโอเทค บิสซิเนส โซลูชั่นส์ จำกัด, บริษัท วิสดอม ออฟ บัตเตอร์ฟลาย จำกัด, โรงเรียน, ชุมชน, ครอบครัว, เด็กและเยาวชน ฯลฯ

รายละเอียดเกม iSafe

iSafe Family Game หรือ iSafe คือ “เกมออนไลน์” สร้างการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัย ใน 5 ประเด็น ได้แก่

  • ความปลอดภัยในบ้านและละแวกบ้าน
  • ความปลอดภัยจากการใช้งานออนไลน์
  • ความปลอดภัยจากการเล่น (เล่นน้ำและเล่นในสนามเด็กเล่น)
  • ความปลอดภัยในท้องถนน
  • ความปลอดภัยจากคนแปลกหน้า

โดยมีเด็กเป็นผู้เล่นและตัวละครหลัก ร่วมกับตัวละครรอง เช่น พ่อ แม่ ตัวละครปริศนาในแต่ละด่าน ฯลฯ เกมจะมีทั้งหมด 5 ด่าน (5 ประเด็นความปลอดภัย) ในแต่ละด่านเด็กจะได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญบางอย่าง ซึ่งต้องผจญภัยและไขปริศนาในเกม ไปจนกว่าจะบรรลุภารกิจ โดยเกม iSafe นี้มีจุดเด่นที่แตกต่างจากเกมทั่วไป คือ

  • เป็นเกมที่เกิดจากการออกแบบร่วมกัน (Participatory Design) ระหว่างนักวิจัย กุมารแพทย์ นักออกแบบเกม ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน เด็กและเยาวชน
  • เป็นเกมที่เน้นให้ผู้เล่นเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Learning by Doing) เรียนรู้จากความผิดพลาด (Learning from Mistakes) มีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อการบรรลุเป้าหมาย (Goal-Oriented Learning) และแฝงไปด้วยข้อมูลหรือประเด็นสำคัญในการเรียนรู้ต่าง ๆ (Learning Point)
Island

รายละเอียดเนื้อหาใน iSafe 5 หัวข้อ

CSIP Learning Center

CSIP Learning Center สื่อการเรียนรู้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี ประกอบด้วยหลักสูตรความปลอดภัยในเด็กหลายเรื่อง ที่เปิดให้เรียนฟรี และได้ใบเกียรติบัตรรับรอง อาทิ “หลักสูตรเยาวชนไทยกู้ภัยโควิด-19” “หลักสูตรเดินเท้าปลอดภัย” “หลักสูตรความปลอดภัยทางน้ำสำหรับเด็ก” “หลักสูตรบ้านปลอดภัย” “หลักสูตรโรงเรียนปลอดภัย” “หลักสูตรพิเคราะห์การตายในเด็ก” ฯลฯ โดยช่องทางการเข้าเรียน CSIP Learning ได้ที่ลิงก์ https://csip.postriskspot.com/courses/